Witamy w naszym sklepie!

Zapraszamy do zakupów.

 

 

Witaj w sklepie

Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

autodrobiazgi.pl

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest:Firma Handlowa Bemark, Ul.Biskupicka 7  55-040 Tyniec Mały  NIP: 8971353113, tel. +48.601526768, adres email: autodrobiazgi@autodrobiazgi.pl.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności przelewem bankowym lub pocztowym  termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

4.Całkowity czas realizacji zamówienia(wraz z dostawą) wynosi na ogół od 24h do 5 dni roboczych.
Wszystkie stany magazynowe są synchronizowane z naszym systemem sprzedażowym,jednak ze względu na prowadzoną sprzedaż detaliczną,hurtową oraz internetową może się zdarzyć,że zanim nastąpi synchronizacja wszystkich wymienionych źródeł, w którymś z nich zamawiany przez Państwa towar się wyprzeda.
Taka sytuacja zdarza się bardzo rzadko,jednak prosimy brać pod uwagę,że mimo powiadomień o natychmiastowej dostępności wysyłka może się opóźnić.W przypadku takich sytuacji będziemy się z Państwem kontaktowali dlatego ważne jest podawanie prawidłowego numeru telefonu i adresu e-mail. 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje,a także od różnych dostaw) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobą.

 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

RODO - Nota informacyjna dla klijentów firmy Firma Handlowa Bemark.


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy UE o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informuję, iż:


 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Handlowa Bemark z siedzibą w Tyńcu Małym ul. Biskupicka 7  NIP 897-135-31-13

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna / sprzedaży towarów i usług
  oferowanych przez Administratora
  b. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w tym: wystawianie i
  przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych,
  rozpatrywanie reklamacji),
  c. ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń,
  d. marketingu bezpośredniego, jeśli taką zgodę od Państwa otrzymaliśmy albo otrzymamy,
  e. tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne Administratora),
  f. weryfikacji wiarygodności płatniczej,
  g. szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub
  art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie jest
  niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
  Administratora – w zakresie monitoringu wizyjnego w obiekcie administratora.

 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być/są: firmy pocztowe (Poczta Polska, DPD,Inpost,
  ewentualnie inne w przyszłości), firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT
  dla Administratora, partnerzy handlowi Administratora współrealizujący zawarte z Państwem
  umowy.

 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody na ich
  przetwarzanie.

 6. Posiadają Państwo prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych;
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym
  momencie,

 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
  uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza
  przepisy RODO.

 8. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne,
  jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować
  niewykonaniem umowy.

9.Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu) ani
udostępniane innym podmiotom niż podano w p. 4.

Tyniec Mały 15.01.2019 r.
Marek Obudziński

Właściciel Firmy Handlowej Bemark